برگزاری دوره ی پنجاه و نهم  18 ساعته قوانین کار با حضور اساتید مجرب اداره کار استان فارس و انجمن صنفی کارفرمایی شیراز

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی گالری عکس برگزاری دوره ی پنجاه و نهم 18 ساعته قوانین کار